AVG Privacy Policy

 

Privacy Policy

 

PediTerra hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere
en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. PediTerra houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
policy;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als PediTerra zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door PediTerra verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinde;

• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PediTerra de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• (Zakelijk)Telefoonnummer;

• (Zakelijk)E-mailadres;

• Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door PediTerra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

• administratie voor maximaal 7 jaar.

 

n.v.t.
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door PediTerra verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

      Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

      Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de
bovenstaande doelstelling(en) kan PediTerra de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

      Voornaam;

      Tussenvoegsel;

      Achternaam;

      E-mailadres.

Uw
persoonsgegevens worden door PediTerra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

      Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

N.v.t.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of
geïnteresseerdeh

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door
PediTerra verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

      Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

      Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PediTerra de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

      Voornaam;

      Tussenvoegsel;

      Achternaam;

      Telefoonnummer;

      E-mailadres.

Uw
persoonsgegevens worden door PediTerra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

      Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten
en/of geïnteresseerde.

 

N.v.t.
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens
van Medewerkers worden door PediTerra verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):

      Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag
voor deze persoonsgegevens is:

      De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PediTerra de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

      Voornaam;

      Tussenvoegsel;

      Achternaam;

      Telefoonnummer;

      E-mailadres;

      Geboortedatum;

      Salarisgegevens;

      Kopie ID;

      BSN-nummer;

      Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door PediTerra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

      Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking
aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

      Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

      Het verzorgen van de (financiële) administratie.

      Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken
wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht
en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen
wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

PediTerra bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

      Alle personen die namens PediTerra van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.

      We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

      We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;

      Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;

      We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten
omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij
van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u
altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit
dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem
dan contact met ons op!

Contactgegevens

 

PediTerra

Hogepad
39
8181 TW
Heerde
info@pediterra.nl